LER 191308

Codi LER 191308

19 13 08 – Residus de líquids aquosos i concentrats aquosos procedents de la recuperació d’aigües subterrànies, diferents dels especificats en el codi 191307