LER 191306

Codi LER 191306

19 13 06 – Llots de la recuperació d’aigües subterrànies diferents dels especificats en el codi 191305