LER 190899

Codi LER 190899

19 08 99 – Residus no especificats en cap altre categoria de plantes de tractament d’aigües residuals (concentrat del tractament d’aigües residuals per osmosi).

Han de tenir un contingut d’aigua superior al 90% i no han de contenir components volàtils.