LER 190812

Codi LER 190812

19 08 12 – Llots procedents del tractament biològic d’aigües residuals industrials diferents dels especificats en el codi 190811