LER 190809

Codi LER 190809

19 08 09 – Mescles de greixos i olis procedents de la separació d’aigua/substàncies olioses que contenen únicament olis i greixos