LER 080412

Codi LER 080412

08 04 12 – Llots d’adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080411