LER 080315

Codi LER 080315

08 03 15 – Llots de tinta diferents dels especificats en el codi 080314