LER 080313

Codi LER 080313

08 03 13 – Residus de tintes diferents dels especificats en el codi 080312