LER 080116

Codi LER 080116

08 01 16 – Llots aquosos que contenen pintura o vernís diferents dels especificats en el codi 080115